6887. - Διανεμητικός Πίναξ τοΰ χορηγήματος τών Τριών Ναυτικών Νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρρών. ΕΙς 4ον, σ. 12. "Ανευ έτους, άλλα τοϋ 1856. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3825R, IEEE 15609. *

Διανεμητικός Πίναξ του χορηγήματος των Τριών Ναυτικών Νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρρών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διανεμητικός Πίναξ του χορηγήματος των Τριών Ναυτικών Νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρρών.