6886. - Διάλογος μεταξύ 'Ιωάννου και Δημητρίου. Μέρος πρώτπν Ό Σολο- μός και οί υποψήφιοι του Είς 8ον, σ. 43. "Ανευ τόπου και έτους, άλλα πιθανώτατα έν Ζακΰν,θ-φ τφ 1856. ΛΟΒ. Κ. 1/ΙΙ. #·

Διάλογος μεταξύ Ιωάννου και Δημητρίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάλογος μεταξύ Ιωάννου και Δημητρίου.