6885. - Διαγνωστικός ατίναξ τών οφθαλμικών φλογώσεων Συγγράφεις μεν υπό τοΰ ίατροΰ και καθηγητοΰ τοΰ έν Βερολίνω Πανεπιστημείου Ι. Κ. Ίούγκεν. Μεταφρασθείς δε υπό τοΰ ϊατροΰ, χειρούργου, μάμμου και μέλους πολλών εταιριών Άχελωΐδοο. Εκδίδεται δαπάνη Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. ('Οδός Βΰσση και 'Αχαρνών Αριθ. 302). 1856. Εις 4ον, σ. 24. ΕΒΕ. ΙΑΤΡ. 173Κ καί 205Ρ, ΓΕΝ. Nat. Hist. 322. 1. *
Ι. Κ. Ίούγκεν.

Διαγνωστικός πίναξ των οφθαλμικών φλογώσεων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαγνωστικός πίναξ των οφθαλμικών φλογώσεων