6882. - Δ. Aιγινήτου Καθηγητοΰ τής ειδικής νοσολογίας και θεραπευτικής έν τφ ΙΙανεπιστημίφ "Οθωνος παρατηρήσεις επι τής διατριβής τοΰ κ. [Γ]. Μακκά «Περί τής εις τους ίππους γινομένης μάλεως». Έκ τοΰ Άσκληπιοΰ. Άθήνησι, εκ τοΰ τυπογραφείου Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420.) 1856. Είς 8°\ σ. 16. Πρβλ. αριθ. 6876. ΓΕΝ. Gr. Class. 5348. ¦*
παρατηρήσεις επι τής διατριβής τοΰ κ. [Γ]. Μακκά«Περί τής εις τους ίππους γινομένης μάλεως».

Δ. Aιγινήτου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δ. Aιγινήτου