6881.-Γραμματική της 'Ιταλικής Γλώσσης Έρανισθεΐσα Έκ των δοκιμωτέ- ρων τής 'Ιταλίας Γραμματικών, και συνταχθείσα μετ'ετυμολογικού προς το της Ελ- ληνικής παραβεβλημένου, 'Υπό Μ. II. Περίδοο τοΰ Κρητός. "Εκδοσις Δευτέρα, Διε- σκευασμένη, επιδιωρθωμενη και επηυξημενη τη προσθήκη τοΰ τε Όρθ .ιλογικοΰ ή τοΰ περί δρί)ης προφοράς, 'Ορθογραφικού, Συντακτικού και τοΰ περί Μετρικής. Έν Έρ- μουπόλει, Έκ τής Τυπογραφί[α]ς Μ. Π. Περίδου. 1856. Εις 8°ν, σ. δ'+ 244. ΕΒΕ. ΓΛ. 2852, 2ΤΙ. Δ 1901. -Κ·

Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης