6879. - Γραμματική τής Γαλλικής γλώσσης, συνταχθείσα ε'ις χρήσιν τών γυ- μνασίων και σχολείων τής Ελλάδος ύπό Ι. Καρασούτσα καθηγητού τοϋ Β' Γυμνα- σίου 'Αθηνών. Έκδοσις δευτέρα έπιδιορθωθεϊσα και έπεξεργασθεΐσα. 'Αθήνησι τΰ- ποις Κ. Άντωνιάδου 1856. Κουμανούδης 2, 289. *
Ι. Καρασούτσα

Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της Γαλλικής γλώσσης