6878. - Γραμματική τής αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ύπό Β. Α. Καλλίφρονος. Μέρος Α', ήτοι το Τεχνολογικόν. Προς χρήσιν τών σπουδαστών τής αρχαίας Ελλη- νικής γλώσσης. Έκδοσις τρίτη, επί το βέλτιον έπεξειργασμένη. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Κ. Άντωνιάδου 1856. Εις 8«ν, σ. η' 4- 111. Κουμανοΰδης 2. 285.
Β. Α. Καλλίφρονος.

Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης