6875. - Γεωιΐονικόν, περιέχον ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας της γεωργίας και ιατρικής.... συντεθέν παρά Άγαπίου Μονάχου τοϋ Κρητός. Έκδοσις β' Έν Βενε- τία 1856 εκ τοϋ τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. Εις 8°ν, σ. 152.
Άγαπίου Μονάχου τοϋ Κρητός

Γεωπονικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωπονικόν