6874. - Γεωγραφίας Στοιχ. Μαθήματα τά μεν συλλεχθέντα τά δε συντα- χθέντα Ύπό Ι. Π. Κ[οκκώνη], Προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων. Περιόδου Α'. Τμήμα Α'. Περιέχον την Πολιτικήν Γεωγραφίαν. Μετατϋπωσις τετάρτη εις to βέλτιον, Έν Θεσσαλονίκη, Έκ τοϋ τυπογραφείου Κ. Δαρζηλοβίτου. Όδός «Σουλτανιέ», 'Αριθ- μός 155. 1856. Δι' επιμελείας Πανταζή Χ. Γαμβρίσσου. Εις 16ον, α. 96. ΜΙΒ 3591.
Ι. Π. Κ[οκκώνη],

Γεωγραφίας Στοιχ. Μαθήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωγραφίας Στοιχ. Μαθήματα