6873.-Βίος Γεωργίου Ούασιγκτώνος, μεταφρασθείς εκ τοϋ Άγγλικοϋ, υπό Ν. Δραγούμη. Μετά προσθηκών εικονογραφιών και τοπογραφικοί' πίνακος. Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1856. Εις 8°ν, σ. XVI + iY' + 258. EBE. ΙΣΤ. 443. *
Ν. Δραγούμη

Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος