6872. - Βιογραφία τοϋ Λόρδου Βύρωνος ύπό Μ. Βιλλεμάννου Άκαδη- μαϊκοΰ, κτλ. Μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ Γαλλικοΰ ΰπό -. Α. Ζορμπά— «Le grand homme! ----------sa vie». — Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1856. Εις 8°ν, σ. ς' + 58. ΓΕΝ. By. 427.
Μ. Βιλλεμάννου

Βιογραφία του Λόρδου Βύρωνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βιογραφία του Λόρδου Βύρωνος