6871. - Βασίλειον τής Ελλάδος. Το έπι τών Εκκλησιαστικών καΐ τής Δημο- σίας Εκπαιδεύσεως Ύπουργεΐον. Κανονισμός τής Δημοσίας και τής τοϋ ΙΙανεπιστη- μίου Βιβλιοθήκης, [κάτω :] Έν 'Αθήναις, τη 4 Δεκεμβρίου 1856. Ό έπί τών Εκ- κλησιαστικών και τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργός Χ. Χριστόπουλος. Μφ. 0.40 Χ 0.55. ΕΒΕ—. *

Βασίλειον της Ελλάδος. Το επι των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος. Το επι των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείον.