6870. - Αυτοσχέδιος επιτάφιος Λόγος Εκφωνηθείς κατά τήν 29 Φεβρουαρίου 1856 'Υπό τοϋ έν Κέρκυρα τυχόντος Δικηγόρου 'Ιωάννου Γαλιάτσα, Έν τώ Ναώ τής Φανερωμένης τών Ξένων επί τοϋ Νεκροϋ τοϋ Δόκτορος καΐ Καθηγητοϋ τών Ελ- ληνικών Γραμμάτων Κωνσταντίνου Σακκελαροποΰλου.— "Ος δ'αν ποίηση------τών Ου- ρανών (Ματθαίος) — [έν τέλει:] Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Ερμής. Εις liiov, α. 8. ΦΜ—. *
Ιωάννου Γαλιάτσα

Αυτοσχέδιος επιτάφιος Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αυτοσχέδιος επιτάφιος Λόγος