6868. - 'Αριστοφάνους Άχαρνης, Κωμωδία εις τήν Καθομιλουμένην παρα- φρασθεΐσα, μετά προλεγομένων και μικρών ύποσημειώσεο)ν προς κατάληψιν τής εν- νοίας, ΰπό 'Ιωάννου Μ. Ραπτάρχου.— «Έν τοΐσιν άγώσιν-----ου στεφανοϋνται. Ήρ. η' 59». — 'Εν Κωνσταντινουπόλει, τΰποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. 1856. Εις 8°ν, ο. ξ' + 4 ά. ά.+ 80. ΒΠΘ 20131», ΧΣΤ—. *
Αριστοφάνους

Άχαρνης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Άχαρνης,