6867. -'Αριθ. 4,380, 4390. Αιτιολογική εκθεσις τοϋ Ύπουργοϋ των Εκ- κλησιαστικών και τής Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως Έπί τοΰ Νομοσχεδίου περί συστά- σεως 'Ιερατικών σχολείων, [έν τέλει:] Άθήνησι τη 26 Ιανουαρίου 1856. Ό 'Υπουρ- γός Χ. Χριστόπουλος. Εις 8<>ν, σ. 70. "Ανευ εξωφύλλου. ΔΒΚ—. *

Αριθ. 4,380, 4390. Αιτιολογική έκθεσις του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Επί του Νομοσχεδίου περί συστάσεως Ιερατικών σχολείων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. 4,380, 4390. Αιτιολογική έκθεσις του Υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Επί του Νομοσχεδίου περί συστάσεως Ιερατικών σχολείων,