6865. -'Απόστολος ήτοι Πράξεις και Έπιστολαι τών 'Αγίων 'Αποστόλων καθ' δλον το έτος επ' Εκκλησίας άναγινωσκόμεναι εξ αρίστων εκδόσεων τής Νέας Δια- θήκης διορθώσεις μετά προσθήκης διαφόρων "Αποστόλων και αντιφώνων από τών προλαβουσών εκδόσεων ελλειπόντων. Έκδοσις έκτη τή εγγράφω αδεία τής 'Αγίας τοΰ

Απόστολος ήτοι Πράξεις και Έπιστολαι των Αγίων Αποστόλων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απόστολος ήτοι Πράξεις και Έπιστολαι των Αγίων Αποστόλων