6864. - 'Αποσπάσματα εκ τοΰ ανεκδότου ποιήματος «Οί παλμοί τής καρ- δίας μου». 'Αθήναι, Τύποις Δ. Ψυλλιακοϋ και Β. Λιούμη. 1856. Είς 16ον, α. 32. Τοΰ Γ. Κανδιάνοο Ρώμα. ΙΜΚ—. -*
Γ. Κανδιάνοο Ρώμα

Αποσπάσματα εκ του ανεκδότου ποιήματος «Οί παλμοί της καρδίας μου».

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αποσπάσματα εκ του ανεκδότου ποιήματος «Οί παλμοί της καρδίας μου».