6863. - 'Απόκρισις προς τόν ποιητήν Λαμαρτΐνον συγγραφέα τουρκικής ιστο- ρίας. Ύπό 'Ιωάννου Καρασούτσα. — «Ή ναυμαχία τοΰ Ναβαρίνου και τής Ελλάδος ή άπελευθέρωσις υπήρξε μέγα πολιτικόν λάθος». «Εις το λάθος τοΰτο παρέσυραν την Εύρώπην Βύρων και Σατωβριάνδος οί ποιηταί». ('Ιστορία τουρκική Λαμαρτίνου). — Άθήνησι, τΰποις Νικολάου Άγγελίδου. Όδός Έρμου παρά τη Καπνικαρέα. 1856. ΕΊς 8ον, φ. 1 <ϊ. ά. + σ. 15 + 1 ά. ά. Στίχοι. Έν σ. 13 έπ. γαλλικοί στίχοι τοΰ Καρασούτσα. ΕΒΕ. Ν. Φ. 6431- *
Ιωάννου Καρασούτσα

Απόκρισις προς τον ποιητήν Λαμαρτίνον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απόκρισις προς τον ποιητήν Λαμαρτίνον