6862.—Άπάντησις εις τόν λιβέλλιον έπιγραφόμενον Οι λεγόμενοι Ριζοσπά- σται και σωτήρες τοΰ τόπου κ τ.λ. Ύπό Δημητρίου Καλλινίκου. Έν 'Αθήναις τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1856. Είς 8ον, „.' 16. IEEE 958, ΑΕΚ—. -«-
Δημητρίου Καλλινίκου.

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις