6861. -'Απάνθισμα τής Παλαιάς και νέας αγίας Γραφής έρανισθέν μεν ύπό 'Ave. Α. Θη$α.ίοο Εκδοθέν δε δαπάνη Α. Σ. Άγοπητοϋ Προς χρήσιν τών Δημοτι- κών σχολείων. "Εκδοσις πρώτη. — «Πλανάσθε μη εϊδότες τάς Γραφάς. «Εύαγγ. Μα[τ]θ. Κ. κβ' 23.—Έν Πάτραις τΰποις Π. Εΰμορφοποΰλου και Γ. Σταυροπού- λου. 1856. Εις 8ον μικρόν, σ. δ' + 5 - 88. ΓΕΝ. MGL. 393. 3. #-

Απάνθισμα της Παλαιάς και νέας αγίας Γραφής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάνθισμα της Παλαιάς και νέας αγίας Γραφής