6859. - 'Ανδρόνικος και Ελένη και έτερα ποιήματα υπό Νικολάου Κον- τοπούλου. Έν 'Αθήναις, Έκ της τυπογραφίας 'Αγ. Άγγελίδου. Έν όδώ Έρμου Άρ. 2. Παρά xfj Καπνικαρέα. 1856. Εις 8°ν μικρόν, σ 48+1 ά. ά. ΒΠΘ. 37214. 'Υπάρχει και ετέρα έκδοσις ύπό τόν αυτόν ακριβώς τίτλον, παραλειπόμενης μόνον της χρολ'ολογίας. ΕΒΕ. Ν. Φ. 682. *
Νικολάου Κον-τοπούλου

Ανδρόνικος και Ελένη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανδρόνικος και Ελένη