6858. - Άνάβλεπε! ήτοι νεανίδες και άνθη. Άθήνησιν, Έκ τοϋ τυπογρα- φείου Σ. Κ. Βλαστοΰ. (Κατά την όδόν Έρμου, αριθ. 212.) 1856.

Ανάβλεπε! ήτοι νεανίδες και άνθη.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανάβλεπε! ήτοι νεανίδες και άνθη.