6856. - 'Ακολουθία εις την ίεράν και θεομητορικήν και θαυματουργόν άγίαν εικόνα τής Υπαπαντής καλουμένην, την οΰσαν έν Καλαμάτα τής Πελοποννήσου, ψαλ- λομένην κατά την δ' τής ς' εβδομάδος τοΰ Πάσχα ύπό Γερασίμοο Γ. Παγών^, άρ- χιμανδρίτου. Έν Καλάμαις 1856. Τυπογραφεΐον ή Μεσσηνία. Είς 8<>ν, σ. 32. Petit 177. *

Ακολουθία εις την ιεράν και θεομητορικήν και θαυματουργόν αγίαν εικόνα της Υπαπαντής καλουμένην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία εις την ιεράν και θεομητορικήν και θαυματουργόν αγίαν εικόνα της Υπαπαντής καλουμένην