6855. - 'Ακολουθία άσματική τοΰ αγίου μάρτυρος Θεοφίλου τοΰ Ζακυνθίου μαρτυρήσαντος έν Χίω συντεθεΐσα υπό τοΰ θεολογικοτάτου Γεωργίου Κορεσσίου τοΰ Χίου Νΰν πρώτον εκδοθείσα τή εκκλησιαστική εγκρίσει Επιστασία και διορθώσει τοΰ Κ. Ίερομ. Στρατοΰλη Δαπάνη δε Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Έν Ζακΰνθω, τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη Διευθυνόμενον ύπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοποΰ- λου. 1856. Εις δ°ν, σ. 47 + 1 ά. ά. ΒΒ—, ΓΕΝ. MGL. 606, ΜΑΠ—.
Γεωργίου Κορεσσίου τοΰΧίου

Ακολουθία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία