6854.-ΑΙ θείαι λειτουργίαι των εν άγίοις Πατέρων ημών Ίωάννοο τοϋ Χρυσοστόμου και Βασελείοο τοΰ Μεγάλου σΰν τή τών Προηγιασμένων Γο^γορίοο τοϋ Διαλόγου Μετετυπώί)ησαν εκ τών κατά το 1835. Μετατυπωθεισών εγκρίσει τής Τέρας Συνόδου τοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος, Και συνδρομή τών τότε Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών και Επισκόπων τοϋ Κράτους. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Ν. Άγγελίδου. Κατά την όδόν Έρμου παρά τή Καπνικαρέα. 1856. Είς 4°ν, σ. 68. ΓΕΝ. Theol. 544.1, ΜΑΠ-, ΜΞΗ 2519, ΜΕΥ—. *

Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασελείου του Μεγάλου συν τη τών Προηγιασμένων Γο^γορίοο

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασελείου του Μεγάλου συν τη τών Προηγιασμένων Γο^γορίοο