1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6550.-Συνθήκη εμπορίας και ναυτιλίας Μεταξύ τοΰ Βασιλείου της Ελ- λάδος και της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Traits de commerce et de naviga- tion Entre le Royaume de Grece et l'empire Ottoman. Εις 8ov επίμηκες, σ. 16 + 1 ά. ά. "Ανευ έτους, άλλα τοϋ 1855. 'Ελληνιστί, γαλλιστί και τουρ- κισιί. ΓΕΝ—, ΛΟΒ. Κ. 1 III, *