1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6076. - Περί της ορθοδόξου 'Ανατολικής Εκκλησίας. Ύπό Γ. Α. Μαυρο- κορδάτου. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου 'Αθηνάς. (Κατά τήν όδόν Κολοκοτρώνη, αριθ. 128) 1853. Εις 8»ν, σ. 24. ΓΕΝ. Theol. 1857, ΛΟΒ. Κ 1/ΙΙΙ, ΕΙΜ 64. *
  3. Γ. Α. Μαυρο-κορδάτου | Γ. Α. Μαυροκορδάτου,