1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5959·-'Ελληνικά Άρχαιολονήματα τοΰ άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου Κυ- ρίου 'Αθανασίου Χριστοπούλου δαπάνη τοΰ φιλοκάλου και φιλόμουσου Κυρίου Τρ. * Μπ. * Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου τής Εφημερίδος τοΰ Λαοΰ. Παρά τήν όδόν Καλαμιώτον, ανωτέρω τής Καπνικαρέας. 'Αριθ. 134. 1853. Εϊς 8m, σ. XXI + 1 ά. ά. + σγ' 4- 221 + 1 Ά. ά. μετά βιογραφίας τοΰ συγγραφέως υπό Νικολάου Κοροτς-ά. ΕΒΕ. Ν. Φ. 491. ΓΕΝ. MGL 437 και Geo>;r. 2080, ΔΒΚ- *
  3. Αθανασίου Χριστοπούλου