1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5812. - Πνευματικός καθρέπτης, τουτέστιν ή καρδία τοΰ ανθρώπου ή ναός Θεοΰ γίνεται, ή κατοικη[τή]ριον τοΰ Σατανά. Ώς έξεικονίζεται εν τω παρόντι Σχεδία) εις δέκα 'Ιχνογραφίας προς ευκολωτεραν κατάληψιν παντός άνθρωπου, και προς έρεθισμόν και πρόοδον αύτοΰ ε'ις τήν Χριστιανικήν ζωήν. Έκ τοΰ ρωσσικοΰ εις την κατ)ομιιλου- μένην μεταφρασθείς 'Υπό ΙΙέτρου αΰταδέλφου τοΰ αγίου Θαβωρίου. Νΰν δ' αΰθις εκδί- δεται δαπάνη Στεφάνου Κ. Σκαθάρου τοΰ εξ 'Αθηνών. Εις ψυχικήν ώφέλ,ειαν τών άπανταχοΰ 'Ορθοδόξων Χριστιανών. Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου 'Ιωάννου 'Αγγε- λοπούλου. (Παρά τη όδω Ά{)ηνάς 'Αριθ. 274). 1852. Εις 8°ν, „. 68. ΜΒΑ 1392, ΜΙΒ 2314, ΠΓΣ 659. *
  3. ΙΙέτρου | αΰταδέλφου τοΰ αγίου Θαβωρίου.