1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5700.— Ή Επιστολή τοΰ Κουμπάρου μου ή αί νέαι μεταρρυθμίσεις, [έν τέλει:] Τυπογραφεΐον Έρμης Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. Εις 8°ν, σ. 15. "Ανευ έτους, άλλα πιθανώς τοΰ 1852. Συντάκτης ό Π. Βράϊλας Άρμέ- νης. ΦΜ—. *
  3. Π. Βράϊλας Άρμέ-νης