1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5493. - Ό νέος Ροβινσών διήγημα δια παιδία τοϋ Ιωάν. Έρ. Κάμπη, μετα- φρασθέν εκ τοϋ Γερμανικού υπό Α. Ρ. Ρ[αγκαβ^| κατά τήν 39 εκδοσιν. Εκδίδεται δαπάνη Κ. Άντιονιάδου. Έν 'Αθήναις 1851. Εις 16ον, α. 438. Κουμανούδης 2,67.
  3. Ιωάν. Έρ. Κάμπη