1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5364. - Άπόκρισις 'Ορθοδόξου τινός Προς τίνα άδελφόν Όρθόδοξον Περί τής των Κατολίκων δυναστείας, και περί τοΰ τίνες οί Σχΐσται και οι Σχισματικοί και οι Έσχισμένοι και περί τής βαρβαρικούς λεγομένης Ούνίας και των Ούνίτων, και περί τοΰ πώς δει τους ορθοδόξους άπαντάν τη τών Κατολίκων τυραννία, νΰν τό δεύτερον εκδοθείσα ύπό Πέτρου Φωκά Κερκυραίου. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Ερμής Χ. Νι- κολαΐδου Φιλαδελφέως 1851. Είς 8°ν, σ. ε' -f 7 - 77 + Ι ά. ά. Συγγραφεύς ό Νικηφόρος Θεοτόκης. Έτυπώθη τό πρώτον έν Halle της Γερμανίας τω 1775. ΓΕΝ. Theol. 1560, ΔΒΚ—. *
  3. Νικηφόρος Θεοτόκης.