1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 5335-To φρικτό ν λάθος Παρά Ξενοφώντος Ραφοπούλου. Έν Σμΰρνη, τυ- πογραφεΐον της 'Αμάλθειας. Διευ\%νόμενον ύπό Γ. Ήλιάδη Καψάλη. 1850. Εις 8«ν, σ. 78+1 ά. ά. ΒΠΘ 36086. -*
  3. Ξενοφώντος Ραφοπούλου