1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 3732. - Ψαλτήριον τοΰ Προφήτου και Βασιλέως Ααοίδ μετά τών εννέα ωδών και τής ερμηνείας, δπως δει στιχολογεΐσθαι το ψαλτήριον έν δλω τω ένιαυτώ. Έν Βε- νετία Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1842 Εις 8°ν, σ. 223. ΔΚΙ—. *